เริ่มต้นทำธุรกิจ ขายของออนไลน์ ต้องดำเนินการอะไรบ้าง ให้ถูกต้องตามกฎหมาย นะจ๊ะ

1. ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2. ต้องจดทะเบียนการตลาดแบบตรงกับ ส.ค.บ.

 

1. การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ขั้นที่ 1 ตรวจสอบว่าธุรกิจของเราเข้าข่ายแบบนี้หรือไม่
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีรูปแบบค้าขายออนไลน์ดังต่อนี้ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ภายใน 30 วันนับแต่เริ่มประกอบพาณิชยกิจ

1.ซื้อขายสินค้า/บริการ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งครอบคลุมถึง เว็บไซต์ ร้านค้าใน e-Marketplace ร้านค้าในโซเชียลมีเดีย และแอปพลิเคชั่น
2.ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider: ISP)
3.ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web hosting)
4.ให้บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้า/บริการ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Marketplace)เช่นพวก Lazada

ขั้นที่ 2 เตรียม Website ให้พร้อม

ขั้นที่ 3 ยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สถานที่การจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
-เขต กรุงเทพฯ ให้ยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ ณ ฝ่านปกครอง สำหนักงานเขต 50 เขต (ตามที่ตั้งของสถานประกอบการ) หรือ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ศาลาว่าการ กทม. (ครอบคลุมทั้ง 50 เขต)
-จังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพฯ ให้ยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ ณ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (ตามที่ตั้งของสถานประกอบการ)

ขั้นที่ 4 ทำเรื่องขอใช้เครื่องหมาย DBD registered

Download เอกสาร การจดทะเบียนพาณิชย์ สําหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้จาก
http://dbd.go.th/
https://www.trustmarkthai.com/

2. การจดทะเบียนการตลาดแบบตรงกับ ส.ค.บ.

การขายของผ่านทางเว็บไซต์หากเป็นระบบ e_commerce ที่มีระบบการหยิบใส่ตะกร้าและรับชำระเงิน เจ้าของร้านจะต้องจดทะเบียนการตลาดแบบตรงต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือ ส.ค.บ. ให้ถูกต้องก่อนการดำเนินกิจการ มิฉะนั้นจะมีความผิดจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละ 1 หมื่นบาทจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้ถูกต้อง การจดทะเบียนใช้เวลา 45 วันหลังยืนเอกสาร และไม่มีค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน

Download เอกสาร คู่มือการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง

รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้จาก
http://www.ocpb.go.th

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit